ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

วัน เดือน ปี เกิด

13 ธันวาคม 1958

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1987

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ

ที่อยู่

วัดคอนเซ็ปชัญ
167  ซ.มิตตคาม
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2243-2617, 0-2243-0064

เบอร์โทรสาร

0-2668-7775

ประวัติคุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด