ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ

วัน เดือน ปี เกิด

6 สิงหาคม 1953

วันเดือนปีบวช

11 พฤษภาคม 1984

ตำแหน่ง

รับการอบรมต่อเนื่อง (On Going Formation)

ที่อยู่

-

เบอร์โทรศัพท์

-

เบอร์โทรสาร

-

ประวัติคุณพ่อเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด