ขอบคุณ : ข้อมูลจากห้องเอกสาร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.ชีวประวัติ

คุณพ่อยวง บอสโก วิจิตต์ แสงหาญ

วัน เดือน ปี เกิด

24 มกราคม ค.ศ. 1958

เชื้อชาติ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

ภูมิลำเนา

695 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด

14 คน เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 7

ชื่อบิดา

ไพบูลย์ แสงหาญ นับถือศาสนาคาทอลิก

ชื่อมารดา

อัมพร แสงหาญ นับถือศาสนาคาทอลิก

ศีลล้างบาป

ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ วันที่รับศีลล้างบาป 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958
โดย คุณพ่อลาบอรี

พ่อ/แม่ ทูนหัว

เป๋งชุน พงษ์วิรัชไชย

รับศีลกำลัง

ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำวันที่รับศีลกำลัง 11 ธันวาคม ค.ศ. 1966โดย ฯพณฯ พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

พ่อ/แม่ ทูนหัว

เป๋งฮง ฉัตรสุภางค์

2.การศึกษา

 

 

เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7

ปี ค.ศ. 1971-1976

เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปี ค.ศ. 1977-1984

เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา

3.การบวช

 

ค.ศ. 1971

สมัครเข้าบ้านเณร ในนามของวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

16 ตุลาคม 1981

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพแล้ว)

15 สิงหาคม 1982

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<