ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

วัน เดือน ปี เกิด

12 พฤศจิกายน 1955

วันเดือนปีบวช

22 พฤษภาคม 1983

เกิดใหม่ในพระเจ้า

31 มีนาคม 2012

ประวัติคุณพ่อเรนาตุส ธีรวัฒน์  เสนางค์นารถ

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด