ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปาโล สมพร เส็งเจริญ

วัน เดือน ปี เกิด

25 มกราคม 1956

วันเดือนปีบวช

22 พฤษภาคม 1983

ตำแหน่ง

ช่วยสังฆมณฑลนครสวรรค์

ที่อยู่

วัดคาทอลิก พระนามกรเยซู (บ้านแป้ง)
วัดพระนางมารีอามารดาคริสตชน
กลุ่มคริสตชนบ้านโพธิ์นางดำ
83/2 ม.3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

เบอร์โทรศัพท์

0-3659-9112

เบอร์โทรสาร

0-3659-9262

 ประวัติคุณพ่อเปาโล สมพร เส็งเจริญ

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด