ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

วัน เดือน ปี เกิด

27 มีนาคม 1955

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1981

ตำแหน่ง

พักรักษาตัว

ที่อยู่

-

เบอร์โทรศัพท์

-

เบอร์โทรสาร

-

ประวัติคุณพ่อยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด