ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ

วัน เดือน ปี เกิด

5 ธันวาคม 1947

วันเดือนปีบวช

11 กรกฎาคม 1976

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม

ที่อยู่

222/4 ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม

เบอร์โทรศัพท์

0-3425-8507,0-3425-9113

เบอร์โทรสาร

0-3425-9113

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด