ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์

วัน เดือน ปี เกิด

20 กรกฎาคม 1947

วันเดือนปีบวช

17 มีนาคม 1974

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ที่อยู่

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
23 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40
เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2234-8556, 0-2234-4592, 0-2233-7120

เบอร์โทรสาร

0-2234-3414

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด