ชื่อ - สกุล

บาทหลวงร็อค วิศิษฎ์ หริพงศ์

วัน เดือน ปี เกิด

8 มกราคม 1933

วันเดือนปีบวช

24 มีนาคม 1963

ตำแหน่ง

ครบเกษียณ

ที่อยู่

บ้านอับราฮัม
2/4  ม.6  ถ.เพชรเกษม
ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

02-429-0124 ถึง 33

เบอร์โทรสาร

0-2429-0120

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด