ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว

วันเดือนปีเกิด

5 มีนาคม 1928

วันเดือนปีบวช

21 ธันวาคม 1952

ตำแหน่ง

ครบเกษียณ

ที่อยู่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
215 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-5000, 0-2675-9300

เบอร์โทรสาร

0-2675-5200

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด