วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล

200/1 ม.1 ต.ดอนตาล
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
-----------------------------------------------------------------

0-3555-0409-10

ตารางมิสซา

-

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงเปโตร ธนันต์ธง สุขสุทิพย์


จังหวัด สุพรรณบุรี รวบรวมและเรียบเรียง / คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา      กลุ่มคริสตชนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน คริสตชนกลุ่มแรกอาศัยอยู่ในตลาดเมืองสุพรรณบุรี ที่ศรีประจันต์ และที่สามชุก กลุ่มคริสตชนนี้ประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ

   ในปี ค.ศ. 1980 ได้เริ่มมีการมารวมกลุ่มกันเพื่อประกอบพิธีกรรม โดยเชิญ คุณพ่อบรูโน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ (สองพ ี่น้อง) ในสมัยนั้น มาถวายมิสซาที่บ้านพักจ่าศาลจังหวัด ในตัวเมืองสุพรรณบุรี เมื่อจ่าศาลเกษียณอายุราชการ   จึงได้ย้ายสถานที่ถวายมิสซา      ไป ที่บ้าน "มารีย์มีชัย" ในตัวจังหวัด เมื่อัครสังฆมณฑลฯ ทราบถึงการรวมกลุ่มของคริสตชนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีจึงได้จัดให้มีพระสงฆ์มาดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้อยู่ในความดูแลของวัดแม่พระประจักษ์ (สองพี่น้อง) ต่อมาย้ายมาอย ู่ในความดูแลของวัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)       และย้ายมาอยู่ในความดูแลของวัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) ตามสถานการณ์ความเจริญของถนนที่ตัดใหม่และความคล่องตัวในงานอภิบาล

   ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1989 นายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ สัตบุรุษวัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) ซึ่งมีอาชีพทำสวนผักไ ด้มาซื้อที่ดิน               และย้ายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่บริเวณดอนตาล จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมานายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ ได้ชักชวนน้องชาย คือ นายเซี่ยงเต็ก ล้อซุ่นนี้ มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย นายเซี่ยงเต็ก ล้อซุ่นนี้ จึงได้ซื้อที่ดินและย้ายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหนองขามภายหลังเรียกคริสตชนที่หนองขามนี้ว่า "กลุ่มคริสตชนหลักเมตร"

  ในปี ค.ศ. 1990 วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) ได้ปรับพื้นที่บริเวณวัดตามนโยบายพัฒนาวัดตามแผนแม่บทของอัครสั งฆมณฑลฯ  จึงทำให้มีสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกหลานของนายประเสริฐ ล้อซุ่นนี้ ได้มาซื้อที่ดินและย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ดอนตาลนี้ด้วย ทางอัครสังฆมณฑลฯ จึงได้ตามมาซื้อที่ดินใน บริเวณนี้ประมาณ 40 ไร่ เพื่อประโยชน์ในงานอภิบาลในอนาคต  

  ในปี   ค.ศ. 1992 คุณพ่อบัญชา   ศรีประมงค์ เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า

 (รังสิต) ในสมัยนั้น ได้มาพบกับกลุ่มคริสตชนที่ดอนตาล จึงได้มาถวายมิสซาให้ทุกวันอาทิตย์ โดยใช้บ้านของนายประเสริฐ  ล้อซ ุ่นนี้ ประกอบพิธี   เมื่อกลุ่มคริสตชนหลักเมตรทราบว่ามีพระสงฆ์มาถวายมิสซาที่ดอนตาล จึงมาร่วมสมทบด้วยเมื่อคุณพ่อบัญชา  ศรีประมงค์ มีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชนหลักเมตร ได้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางจึงไปถวายมิสซาให้ที่นั่นด้วย เมื่อกลุ่มคริสตชนที่นี่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลฯ โดย คุณพ่อพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ได้นำครูคำสอน  คือครูทิพย์วัลย์  กิจสกุล มาช่วยสอนคำสอน ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ และรวมกลุ่มคริสตชนในการสวดอธิษฐานภาวนา

   ในปี ค.ศ. 1993 อัครสังฆมณฑลฯ ได้มอบหมายให้ คุณพ่อวิจิตต์  แสงหาญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา (อู่ทอง) ในสมัยนั้น มาดูแลและถวายมิสซาให้กับกลุ่มคริสตชนที่ดอนตาล โดยใช้บ้านของนายประเสริฐ  ล้อซุ่นนี้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีส่วนงานด้านการสอนคำสอนมีครูทิพยวัลย์ กิจสกุล             และสามเณรใหญ่ของอัครสังฆมณฑลฯ มาช่วยดูแลคำสอนให้เป็นครั้งคราว  ช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อน คุณพ่อบัญชา  ศรีประมงค์  ได้มารับบรรดาเด็ก ๆ ไปพักแรมและเรียนคำสอนที่วัด   พระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) ซึ่งคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสมัยนั้น

  • ในปี ค.ศ. 1998 อัครสังฆมณฑลฯ ได้เห็นถึงการขยายตัวของกลุ่มคริสตชน ที่จังหวัด
  • สุพรรรบุรีนี้  จึงได้สร้างวัดใหม่พร้อมทั้งบ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักคนงานขึ้นบนที่ดินที่อัตรสังฆมณฑลฯ ได้ชื่อไว้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 วัดที่สร้างใหม่นี้ ทางอัครสังฆมณฑลฯ ได้ยกถวายให้ท่านนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก เป็นองค์อุปถัมภ์ จึงเรียกชื่อวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า "วัดนักบุญบาร์โธโลมิว" (ดอนตาล)
  • ในปี ค.ศ. 1999 อัครสังฆมณฑลฯ ได้แต่งตั้ง คุณพ่ออติญาณ  พงศ์หว่าน เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิวองค์แรกและได้รวมกลุ่มคริสตชนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีคือที่ดอนตาล ที่หลักเมตรและที่ตลาดมาเป็น สัตบุรุษวัดนักบุญบาร์โธโลมิว
  •   ในปี  ค.ศ. 2000 อัครสังฆมณฑลฯ ได้แต่งตั้งคุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์ เป็นเจ้าอาวาส และทำพิธีเปิดและเสกวัดใหม่นี้อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 26  สิงหาคม ค.ศ. 2000 โดย พระคาร์ดินัล   ไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญชู    เป็นประธาน

(ที่มาของข้อมูล : คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม และการสัมภาษณ์พูดคุยกับสัตบุรุษลูกวัดนักบุญบาร์โธโลมิว)

ประวัติวัดนักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวก  / คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

   เมื่อทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ มีนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยของสัตบุรุษพร้อม ๆ กับการปรับบริเวณวัด โรงเรียน บ้านพักพระสงฆ์และภคินีให้เป็นไป  ตามผังแม่บทฯ โดยมีจุดประสงค์การจัดพื้นที่ที่มีอยู่ให้ใช้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด

   ใน ปี ค.ศ. 1990 วัดพระแม่สกลสงเคราห์ บางบัวทอง ได้เริ่มต้นการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว บรรดาสัตบุรุษจำนวนหนึ่งได้โยกย้ายออกมาจากที่วัด    เพื่อหาที่ทำกินใหม่พร้อมกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพการทำสวนผัก โดยได้มาเลือกซื้อที่ดินในตำบลดอนตาล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี           และ ได้เริ่มต้นใหม่ที่นี่ เพราะว่ามีสองครอบครัวซึ่งเป็น คาทอลิกได้มาทำสวนผักที่นี่ก่อนแล้วเมื่อมีครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวทั้งหมดจึงได้เสนอความคิดเห็นกับคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ในสมัยนั้นว่า ทางสังฆมณฑลน่าจะหาที่ดินที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่หลายแห่ง    เห็นว่าน่าจะดี และเผื่อไว้ให้ชาวบ้านบางครอบครัวหากอยากจะมาทำสวนผักก็สามารถเช่าที่เพื่อประกอบอาชีพนี้ต่อไปโดยไม่ต้องลำบากในการซื้อที่ดินเป็นของตัวเอง

คุณพ่อสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์ จึงได้เสนอต่อพระคาร์ดินัลในความคิดเห็นดังกล่าว พระคุณเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอ นาคตสำหรับการขยายพื้นที่ ในการแพร่ธรรมและสัตบุรุษที่มีความประสงค์ต้องการ

         เมื่อคณะกรรมการบริหารของสังฆมณฑลฯ ได้รับนโยบายจากพระคุณเจ้าแล้ว จึงอนุมัติให้คุณพ่อสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์ มองดูที่ดินที่เหมาะสม        ซึ่ง ในเวลานั้นเห็นว่า หากอยู่ในเส้นทางคมนาคมคือติดถนนใหญ่ก็จะดี  แต่ก็สู้ราคาที่สูงลิบลิ่ วในยุคเศรษฐกิจเฟื่องการค้าขายที่ดินไม่ไหวอีกทั้งในจำนวนที่ดินที่ต้องใช้  มากถึง 20 ไร่ขึ้นไป เพื่ออนาคตวันข้างหน้า ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากเกินไป

         ในที่สุด ดูเหมือนว่าเป็นแผนการของพระ  ที่ให้เราเลือกที่ดินที่อยู่ติดกับสัตบุรุษคือที่ดินปัจจุบันนี้ทั้งหมด ซึ่งในเวลาน ั้นต่างกับเวลานี้มาก เช่น    ถนนที่เข้ามาจากถนนใหญ่ (อยุธยา-สุพรรณบุรี-ชัยนาท) ยังเป็นถนนฝุ่นแดง ถนนริมคลองด้านหน้าวัดยังเป็นถนนดิน มีต้นไผ่และต้นไม้หนาทึบไม่โล่งและทางตรงแบบ   ขณะนี้

               จากวันที่เริ่มเลือก   ติดต่อเจ้าของที่ดินคนเดิม การโอนที่ เริ่มปลูกสร้างวัดบ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักคนงานของวั ด ปรับพื้นที่รอบ ๆ วัด     เพื่อภารกิจของวัดในวันข้างหน้า รวมใช้เวลา 10 ปี จนทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ คือพระพรของพระเรื่อย ๆ มา

ปี ค.ศ. 1990 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทำสัญญาซื้อขายที่ดินประมาณ 40 ไร่

ปี ค.ศ.  1990เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  โอนที่และซื้อที่เพิ่มเติม

ในปี ค.ศ. 1992 อีก 1 ไร่กว่า

ปี ค.ศ. 1997 ปรับพื้นที่และล้อมรั้วลวดหนาม

ปี ค.ศ. 1998-1999ลงมือสร้างวัด บ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักคนงาน

             กลุ่มคริสตชนจึงมีชื่อเรียกตามที่สังฆมณฑลฯ กำหนดยกถวายให้นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวกเป็นองค์อุปถัมภ์ว่า "สั ตบุรุษวัดบาร์โธโลมิว(ดอนตาล) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี"ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอบคุณสังฆมณฑลฯ ขอบคุณคุณพ่อที่ช่วยทำให้กลุ่มคริสตชนที่นี่เริ่มเข้มแข็งและขอบคุณพี่น้องทุก ๆ    ท่านที่ช่วยกันสนับสนุนตลอดมา โดยเฉพาะสัตบุรุษวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง"ข้าแต่นักบุญบาร์โธโลมิว  อัครสาวกโปรดช่วยวิงวอนพระเจ้า เพื่อเรา        ทุกคนเทอญ"

  • คุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์   (2000- 2004 ) เป็นเจ้าอาวาส
  • คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ( 10 พฤษภาคม 2004 - 2007  ) ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
  • คุณพ่อปรีชา รุจิพงษ์ (2007 - 2008) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
  • คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ ( 2008-  ปัจจุบัน ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม