วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

28 ม.5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
----------------------------------------------------------------

035-794314

ตารางมิสซา

035-794083

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600 1024 x768

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา


คริสตังแรกๆ  ที่บ้านหน้าโคก  ย้ายมาจากเจ้าเจ็ดบ้าง จากบ้านปลายนาบ้าง จากสามเสนหรือจากบ้านแป้งบ้าง  คุณพ่อแบส์แรสต์ได้ รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปลายนาและวัดเจ้าเจ็ดในปี ค.ศ. 1919  เมื่อท่านเดินทางไปแพร่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ      รวมทั้งที่  หน้าโคกด้วย ท่านพบว่ามีคริสตังหลายคนที่แต่งงานไม่เรียบร้อย  พวกเด็กๆก็ไม่ได้รับศีลล้างบาปและเรียน คำสอน    ท่านกลัวพวกเขาจะทิ้ง  วัดและเสียความเชื่อในที่สุด จึงมาเยี่ยมพวกเขาและตัดสินใจที่จะสร้างวัดให้ ทำให้คริสตังเหล่านี้ดีใจมากและสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดด้วย  ท่านได้หาซื้อที่ดินที่เหมาะสมแปลงหนึ่ง อยู่ริมคลอง และให้คุณพ่อซีมอน ปลัดของท่านเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างวัด        โดยใช้้คริสตังที่หน้าโคกนั่นเองเป็นช่างไม้และแรงงาน

   วัดใหม่นี้สร้างเสร็จในปี 1920 พวกคริสตังที่หน้าโคกได้ช่วยกันถวายที่ดินแก่วัดอีกประมาณ 15 ไร่  ซึ่งต่อมาในปี 1924   คุ ณพ่อแบส์แรสต์ได้ให้คุณพ่อซีมอนสร้างบ้านพักซิสเตอร์และโรงเรียน 2 หลังวัดใหม่นี้ทำการเสกอย่างสง่าโดยพระสังฆราชแปร์รอสในวันที่ 25 สิงหาคม 1925และให้นักบุญเทเรซาแห่ง        พระกุ มารเยซูเป็นองค์อุปถัมภ์ ในเวลานั้นวัดหน้าโคกเป็นสาขาของวัดบ้านปลายนา

 คุณพ่อวันแดมเปตรีเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกในวันที่ 26 กันยายน 1925 ท่านเป็นผ ู้เปิดบัญชีวัดของวัดหน้าโคก  ในวันแรกที่ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส ส่วนบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านั้นจดรวมอยู่ในบัญชีของวัดบ้านปลายนา คุณพ่อบรัวซาต์เป็นเจ้าอาวาสในระหว่างปี1926-1940  ท่านได้จัดสร้างหอระฆัง และซื้อระฆัง 3 ใบสำหรับวัด หน้าที่ดูแลอภิบาลคริสตังที่นี่ท่านมอบให้เป็นหน้าที่ของพ่อปลัด ในปี 1946 คุณพ่อโรเชอโร ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์เจ้าอาวาสในสมัยที่สองได้ร่วมมือกับสัตบุรุษช่วยกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้น เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มุงสังกะสี ให้ชื่อว่า โรงเรียนแสงทองวิทยา

  • ในเดือนพฤษภาคม 1952 พระสังฆราชแต่งตั้งคุณพ่อปิโอ ถัง เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคก เพียงวัดเดียวและไม่ต้องเป็นสาขาของวัดใดต่อไปอีก      เมื่อท่าน   ย้ายมาถึงท่านได้ซ่อมแซมวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นขยายอาคารเรียนให้สามารถรับนั กเรียนเพิ่มได้ สร้างหอระฆังใหม่ สร้างศาลาที่พัก      และขยายบ้านพักซิส เตอร์
  • คุณพ่อปอล ยือแบง มาเป็นเจ้าอาวาสในปี 1973 ท่านได้เตรียมที่สำหรับก่อสร้างวัดใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 1979 พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู   ได้มา   เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดใหม่และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1981 ก็ได้มาเป็น ประธานในพิธีเสกวัดหน้าโคกหลังใหม่ ปลายปี 1981 คุณพ่อยือแบงป่วย   ต้องเข้า   รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช มาช่วยดูแลสัตบุรุษแทนเป็นเวลา 3 เดือน คุณพ่อยือแบงได้พัฒนาวัดหน้าโคกให้เจริญในหลายๆ   ด้าน  โดยความเห็นชอบของพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ท่านได้ถมดินและทำเขื่อนกั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพังทำรั้วกั้นที่วัดโดยรอบ สร้างอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ (1982) โรงครัวที่ทันสมัยโรงเรีย นอนุบาลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร โรงอาหาร น้ำบาดาล วันที่ 10 มิถุนายน 1984   คุณพ่อยือแบงลาออก จากการเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกแต่ยังคงพักประจำอยู่ที่วัดหน้าโคก  
  • คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในปี 1984-1987
  • และคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เป็นเจ้าอาวาสในปี 1987 ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่สัตบุรุษและหารายได้เข้าวัดด้วยการเลี้ยงไก่ในปี 1991 คุณพ่อได้เดินทางไป   ศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ที่ศูนย์อบรมเนมี ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 6 เดือนโดยมีคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เป็นผู้รักษาการณ์แทน
  • คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร  ค.ศ.1994-1998 ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส โดยมีคุณพ่อปอล ยือแลง ซึ่งเกษียณแล้ว พักประจ ำอยู่ที่วัดคุณพ่อไพริน           ได้พัฒนาวัดหลายประการ ได้แก่ ซ่อมแซมโบสถ์ ปรับปรุงเครื่องเสียงภายในวัดและหอกระจายเสียงตามสาย ติดตั้งโทรศัพท์ภายในวัด ปรับปรุงตกแต่งสุสาน ปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณทั้งหมด ทำบอร์ด10บอร์ด รอบๆ วัดเพื่อติดประกาศและให้ความรู้และเผยแพร่พระคัมภีร์สร้างศาสลาเกวียนไทย 10 หลัง เพื่อเป็นที่ระลึีกแด่พ่อปู่ปอล ยือแลง สำหรับทางโรงเรียน คุณพ่อได้ทุ่มแทแรงกายใจและเวลาในการพัฒนาโรงเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้ปรับปรุงหล ายประการ ได้แก่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ สร้างห้องซาว์แลป จัดรถบัสโรงเรียน 2 ค้นเพื่อรับ - ส่งนักเรียน ติดตั้งโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่โรงอาหาร ปรับปรุงสนามริมน้ำน้อยบริเวณหน้า   โรงอาหาร ติดตั้งโคมไฟรอบบริเวณรั้งทุกด้าน เทคอนกรีตรอบอาคารเรียน ปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณทำให้เกิดความร่มรื่นเย็นสบายทุกจุดในบริเวณวัดและโรงเรียน  ได้ถมดินที่จังหวัดอ่างทองเพื่อการพัฒนาในโครงการอนาคต อีกโครงการหนึ่ง
  • คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม ( ค.ศ.1998 - 2004 ) เป็นเจ้าอาวาส
  • คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล ( 10 พฤษภาคม  2004 -  12 พฤษภาคม 2009 ) ดำรงเจ้าอาวาส ปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก
  • คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ( 13 พฤษภาคม 2009 - ปัจจุบัน ) คุณพ่อทำหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม