วัดเซนต์จอห์น

1110/9 ถ.พหลโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว ซ.2
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
---------------------------------------------------------------------

0-2938-7783 ถึง 4

ตารางมิสซา

0-2513-70164

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600  /   1024 x768

บาทหลวงธีระ กิจบำรุง


วัดน้อยในห้องเรียน ที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่พระสงฆ์องค์แรก คุณพ่อโรเซอโร มาทำมิสซาในวันอาทิตย์เมื่อปี ค.ศ. 1962 ผู้ร่วมมิสซาก็เป็นสมาชิกและญาติ ๆ ของอาจารย์สมัย ชินะมา กับสัตบุรุษสองพี่น้อง สุพรรณบุรี ซึ่งขายอาหารอยู่ในโรงเรียนเซนต์จอห์น  จำนวนประมาณ 100 คน เมื่อมีสัตบุรุษเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนมาใช้บ้านดัดแปลงเป็นวัด ซึ่งคุณพ่อต่าง ๆ มาถวายมิสซาเป็นประจำจา กวัดแม่พระฟาติมา จากสังฆมณฑลจันทบุรี จากคณะ O.M.I. และจากคณะ SAM.

ในปี ค.ศ. 1978 คุณพ่อเซวูเลต์ และคุณพ่อปรีชา นิยมธรรม จากวัดแม่พระฟาติมาสับเปลี่ยนกันมาถวายบูชามิสซา ปี ค.ศ. 1980 คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม ได้มาเริ่มพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์

 • ปี ค.ศ. 1981 คุณพ่อลออ สังขรัตน์มาเป็นผู้ดูแลวัดน้อยแห่งนี้
 • ปี ค.ศ. 1983 คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ มาเป็นผู้ดูแล และมีคุณพ่อ ลออ สังขรัตน์ เป็นผู้ช่วย ในวันที่ 27 ธันวาคม 1986 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ทำพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์
 • คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ( 1978-1989) ได้มาช่วยงานอภิบาลสัตบุรุษในวันอาทิตย์
 • คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ( 1989 -1990 ) มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
 • คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ ( 1990 – 1993 ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ มาช่วยงานอภิบาล
 • คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ ( 1994 -1998 ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ คุณพ่อประยุทธ ศรีเจร ิญ คุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ และพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาช่วยงานอภิบาล
 • คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล ( 1999 -2003 ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และคุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ ช่วยงานอภิบาล
 • คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ ( 2004 – 2005 ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต และฮาเบรสโตรส์ ช่วยงานอภิบาล
 • คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ ( 2006 - 29 เมษายน 2011  ) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต ช่วยงานอภิบาล และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
 • คุณพ่อธีระ กิจบำรุง ( 30 เมษายน 2011 - ปัจจุบัน ) ย้ายจากวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 • คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม ( 5 พฤษภาคม 2012 - ปัจจุบัน ) ช่วยงานอภิบาล วัดเซนต์จอห์น

updateข้อมูลล่าสุด วันที่  20 พฤษภาคม 2011

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม