วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต

246/22 ม.1 ต. ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี 12130
-----------------------------------------------------------------------

 02-992-1363-4

ตารางมิสซา

 02-992-1365

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต


เมื่อปี  1960   มีสตรีชาวจีนคนหนึ่งเป็นมารดาของเจ้าของโรงน้ำแข็งเซ่งสูง  ที่รังสิต  ได้ไปหาคุณพ่อราแป็ง    ซึ่งในขณะนั้น เป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์  และเสนอยกที่ดินแปลงหนึ่งประมาณ  2 ไร่ เพื่อสร้างโรงสวด   เมื่อคุณพ่อราแป็งกลับจากพิษณุโลกในต้ นปี 1961 คุณพ่อราแป็งจึงขอให้คุณพ่อแปร์เรย์ไปเยี่ยมคริสตังที่รังสิต และสะพานใหม่

 ในปี 1967 หลังจากคุณพ่อแปร์เรย์ได้เป็นเหรัญญิกที่ศูนย์เป็นเวลา 2 ปีแล้ว พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ได้แต่งตั้งคุณพ่อแปร์เรย์ เป็นปลัดผู้ช่วยคุณพ่อกิมฮั้ง ที่วัดกาลหว่าร์ และมอบหมายเป็นพิเศษให้ท่านมาดูแลคริสตังที่สะพานใหม่ และรังสิต

  ในปี1968 พระคุณเจ้ายวง นิตโย ได้อนุญาตให้คุณพ่อแปร์เรย์ทำการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัด ส่ วนชั้นล่างใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์ คุณพ่อแปร์เรย์ทำมิสซาแรกที่วัดในวันที่ 15 สิงหาคม 1969

 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 1971พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ร่วมกับคุณพ่อเลออง อธิการแขวง  M.E.P. และคุณพ่อฮั่วเซี้ยง  (พระคาร์ดินัล)ได้ทำพิธี เสกวัดใหม่นี้ในพระนามแห่งพระชนนีของพระเป็นเจ้า

คุณพ่อแปร์เรย์เป็นผู้ดูแลวัดรังสิตนี้จนถึงปี 1981

คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์(19811983)

คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ (1983-1989)

คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ (1989-1991) สถานะภาพของวัดนี้ยังคงถือว่าเป็นวัดน้อยที่มีพระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลอยู่เสม อมา  คือ  ตั้งแต่สมัยของคุณพ่อแปเรย์จนถึงสมัยของคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์  นั่นก็คือตั้งแต่ปี 1969 จนถึงปี 1990 พระคาร์ดินัลมีชัย  กิจบุญชู ก็ได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์  ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ในปี 1991   นั่นหมายความว่าวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้านี้เป็นวัดทางการโดยสมบูรณ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 เนื่องจากคุณพ่อเล็งเห็นว่า    มีสัตบุรุษกระจัดกระจายอยู่ห่างออกไปจากวัดตามที่ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก คุณพ่อจึงออกเยี่ยมเยีย นสัตบุรุษเหล่านั้น และเมื่อพวก เขาอยากให้มีมิสซากลุ่มเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ คุณพ่อจึงสนองตอบด้วยความเต็มใจโดยในวันที่ 12 พฤษภาคม คศ.1991   คุณพ่อได้เริ่มไปทำมิสซา และสอนคำสอนที่ดอนตาล สุพรรณบุรี เวลา 16.30 น. หลังจากที่ได้สอนคำสอนที่ด่านช้าง   สุพรรณบุรีแล้ว  และระหว่างทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรีกับดอนเจดีย์  มีคริสตังอีกกลุ่มที่หลักเมตร คุณพ่อจึงถวายมิสซาให้พวกเขาด้วยทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

 วันที่  17  พฤศจิกายน ค.ศ 1991 คุณพ่อได้เริ่มทำมิสซากลุ่มให้ที่คลองแปด ลำลูกกา เวล า  12.30 น.  ที่บ้านของคุณบุญช่วย  (น้อ งสาวของคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร) โดยมีคริสตังจากละแวกใกล้เคียงมาร่วมมิสซาประมาณ 20-30 คน เป็นประจำ และในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ.1993  คุณพ่อได้ย้ายการถวายมิสซาที่บ้านของเทเรซาสุนีย์ พุ่มดนตรี คลองสาม ลำลูกกา เวลา 14.00 น. เนื่องจากคุณบุญช่วยได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่หน้าวัดแม่พระมหาการุณย์ นนทบุรี

 เนื่องจากคุณพ่อบัญชาต้องทำมิสซาในวันอาทิตย์ถึง  5 รอบ  คุณพ่อบัญชาจึงได้ขอคุณพ่อสมสุข แดงเดช มาช่วย    และในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1992 คุณพ่อสมมสุข ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระชนนี รังสิต

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993 คุณพ่อบัญชาได้ร่วมมือกับคุณพ่อ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เณรใหญ่แสงธรรม และพระสงฆ์ของมิสซังท่าแร่ที่โรงเรียนวรสาร-พิทยา เขตสาธุประดิษฐ์ รวบรวมคริสตชนและเป็นต้นที่เป็นคริสตชนจากภาคอิสานที่มาทำงานอยู่ตามโรงงานแ ถบรังสิตและนวนคร โดยจัดให้มีกิจกรรมและมิสซาในวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ที่พรอนันต์ คอนโดมิเนียม นวนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เป็นทางการชั่วคราวจากคุณสุรชัย และคุณปิ่นทอง กิจบำรุง

 ต่อมาคุณปอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร ได้ติดต่อผ่านทางคุณกษิดิษฐ์ กำแพงแก้ว ขอให้คุณพ่อบัญชาไปช่วยดูแลและถวายมิสซาให้กลุ่ม คริสตชนบริเวณสวนทิพย์ ต.ศาลาครุ  เขต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยคุณปอล  ได้สร้างวัดน้อยขึ้นสำหรับถวายมิสซาและคุณพ่อบัญชา ได้ทำพิธีเสกและถวายมิสซาครั้งแรกที่สวนทิพย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1993 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อดำรง  กู้ชาติ เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ เสาวภา จ. นครนายก พาสัตบุรุษของคุณพ่อมาร่วมพิธีด้วย โดยปกติคุณพ่อบัญชาจะไปถวายมิสซาที่สวนทิพย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30 น

ต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1992 พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ให้เริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ และบ้านพักพระสงฆ์  พระคุณเจ้า มาเป็นประธานฉลองวัด และวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ค.ศ.1993 การสร้างวัดใหม่เสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1993   และคุณพ่อบัญชาได้ถวายมิสซา เป็นครั้งแรกในวัดใหม่นี้ เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 1993 พระคาร์ดินัลมีชัย เป็นประธานเสกวัดใหม่และเสกหอระฆังเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 1994

 วัดพระชนนีฯ รังสิตมีมิสซาทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. และวันอาทิตย์มี 2 มิสซา เวลา 7.30 น. และ 9.30 น      ทุกวันเสาร์ต้นเดือ นมีมิสซาและแห่พระรูป แม่พระเวลา 18.30 น. หลังพิธีการสังสรรค์รับประทานข้าวต้ม ซึ่งสัตบุรุษจองเป็นเจ้าภาพ

  •  วัดพระชนนี ฯ มีสัตบุรุษประมาณ 300 คน มีลูกวัดบวชเป็นนักบวช 1 คน คือ เซอร์มารีย์เอมี แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
      (สมศรี มิตรภาพ)
  • คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม รับตำแหน่งคุณพ่อเจ้าอาวาส (1994-1998)
  • คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ (1999 - 2002)
  • คุณพ่อ วิทยา ลัดลอย (2003- 4 เมษายน 2008 )
  • คุณพ่อ ไพโรจน์ เกตุรัตน์  ( 1 พฤษภาคม 2008 - 12 พฤษภาคม 2009 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้รับแต่งตั้งให้ช่วยงานส ังฆมณฑลนครสวรรค์ และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข  กลุ่มคริสตชนนักบุญซีมอน ลำตะคร้อ กลุ่มคริสตชนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกยาว กลุ่มคริสตชนนักบุญบาร์โธโรมิว หนองบัวทอง และกลุ่มคริสตชนบึงสามพัน
  • คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ( 13 พฤษภาคม 2009 - ปัจจุบัน ) จากปี 2005 ผู้ดูแลวัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ช่วยงานโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

updateข้อมูลล่าสุด วันที่  28 มกราคม 2010

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม