วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

94 ซ.มิตตคาม  ถ.สามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
จ. กรุงเทพฯ  10300
-------------------------------------------------------------

 02-243-0060-2

ตารางมิสซา

 0-2669-7441

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600 1024 x768

บาทหลวงยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย


กลุ่มคริสตชนวัดสามเสน  เป็นกลุ่มของคริสตังญวณที่หนีการเบียดเบียนศาสนา   ในประเทศอันนัมเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกองทัพไทย  ที่พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งไปสู้รบกับกองทัพของพระเจ้ามินหม่างเมื่อปี1834 พระยาวิเศษสงคราม และพระยาณรงค์ฤทธ ิ์ โกษา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพ ซึ่งเป็นคาทอลิก ได้กราบทูลขอชาวญวณคริสตังเหล่านี้ไปชุบเลี้ยง    พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยเมตตา ต่อพวกเขาที่หนีร้อนม