วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

94 ซ.มิตตคาม  ถ.สามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
จ. กรุงเทพฯ  10300
-------------------------------------------------------------

 02-243-0060-2

ตารางมิสซา

 0-2669-7441

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600 1024 x768

บาทหลวงยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย


กลุ่มคริสตชนวัดสามเสน  เป็นกลุ่มของคริสตังญวณที่หนีการเบียดเบียนศาสนา   ในประเทศอันนัมเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกองทัพไทย  ที่พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งไปสู้รบกับกองทัพของพระเจ้ามินหม่างเมื่อปี1834 พระยาวิเศษสงคราม และพระยาณรงค์ฤทธ ิ์ โกษา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพ ซึ่งเป็นคาทอลิก ได้กราบทูลขอชาวญวณคริสตังเหล่านี้ไปชุบเลี้ยง    พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยเมตตา ต่อพวกเขาที่หนีร้อนมาพึ่ง    พระองค์ได้พระราชทานที่ดินซึ่งอยู่ติดกับวัดคอนเซปชัญให้พวกเขาสร้างศาลาใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย    พร้อมทั้ง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ สร้างโบสถ์หลังหนึ่ง  เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ โบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้ไผ่ในปี 1835 ใช้ชื่อว่าวัดแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์

  พระสังฆราชตาแบรด์ ประมุขมิสซังโคชินไชน่า ซึ่งได้หนีภัยการเบียดเบียนศาสนาจากประเทศญวณมาอยู่ที่กรุงเทพฯก่อนหน้าพวกญวณเหล่านี้  ได้จัดหา พระสงฆ์ที่มีเชื้อสายญวณสามองค์มาดูแลคริสตังเหล่านี้ ได้แก่ คุณพ่อปอล, คุณพ่อดัด และคุณพ่อยวง วัดหลั งแรก นี้อยู่ได้เพียง 3 ปี ครั้นถึงปี 1837 เกิดพายุใหญ่พัดวัดพังเสียหายหมด  พระสังฆราชกรูเวอซีได้ออกเงินให้สร้างวัดใหม่เป็นไม้   พระคุณเจ้ากรูเวอซีได้นำพระรูปแม่พระและรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์   จากมะนิลามาตั้งในวัดหลังที่สองนี้ นอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ และสร้างโรงเรียนสองหลังสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง สอนภาษาญวณแก่เด็กๆ เพื่อสะดวกในการสอนคำสอนคริสตังแก่พวกเขาในบรรดาคริสตังญวณที่อพยพมานั้น มีซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนจากโคชินไชน่าจำนวนหนึ่งอพยพมา ด้วย พระคุณเจ้ากูรเวอซีจึงให้สร้างอารามเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ขึ้นสำหรับนางชีเหล่านี้

   ในปี  1845 พระสังฆราชปัลเลอกัว ได้มอบหมายให้คุณพ่อโกลแดต์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนด้วย  คุณพ่อดัดก็ยังคงอยู่ช่วยดูแลคริสตังที่นี่และช่วยสอนภาษาญวณให้คุณพ่อโกลแดต์ปี1849คุณพ่อโกลแดต์มีความจำเป็นต้องเดินทา งไปต่างประเทศ คุณพ่อดัดจึงรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส แทน คริสตังที่สามเสนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ที่อยู่อาศัยคับแคบลง ประกอบ กับพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะหาแหล่งประกอบอาชีพที่มั่นคง   คริสตัง  เหล่านี้มีความถนัดในการทำการประมง   จึงพยายามหาทำเลใหม่ๆอยู่เสมอ  คริสตังกลุ่มแรกได้อพยพไปอยู่รวมกับคริสตังญวณของวัดนักบุญแซฟที่อยุธยา   คุณพ่อ โกลแดต์กลับมา ปกครองวัดสามเสนอีกครั้งหนึ่งในปี 1851 ท่านได้จัดให้คริสตังวัดสามเสนได้เรียนภาษาไทย   ให้อ่านออกเขียนได้    เพื่อจะได้ปรับตัวให้เป็นคนไทย ท่านดูแลวัดสามเสนจนถึงปี 1853 ก็ถึงแก่มรณภาพและฝังในวัดสามเสน

 • คุณพ่อยิบาร์ตาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในปี  1853-1871   ท่านเห็นว่าวัดไม้หลังที่สองนี้เล็กเกินไปสำหรั บสัตบุรุษที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงสร้างวัดใหม่ด้วยอิฐมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก โดยได้รับความช่วยเหลือจากเงินบริจาคทั้งจากคริสตังและคนต่างศาสนา ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 10 ปี   จึงเสร็จ ทำพิธีเสกอย่างสง่าในวันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
 • ในปี 1867 โดยพระสังฆราชดือปองด์ คริสตังญวณจากวัดสามเสนได้อพยพไปหาแหล่งทำการประมงตามชนบทอยู่เรื่อยๆ โดยไ ปกันเป็นกลุ่มๆ อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง เช่นที่ เจ้าเจ็ด, บ้านปลายนา, เกาะใหญ่, บ้านแป้ง, สองพี่น้อง และปากน้ำโพ คุณพ่อยิบาร์ตาได้ไปเยี่ยมเยือนพวกเขาเป็นครั้งคราว เพื่อทำมิสซา โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และสอนคำสอนให้แก่พวกเขา
 •   คุณพ่อปิโอ  ด็อนต   เป็นเจ้าอาวาสในปี 1871-1916  ท่านได้สถาปนาซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนของวัดสามเสนให้มีความม ั่นคง  สร้างอารามหลังใหม่ แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม     รับผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นภคินี    และเชิญภคินีคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตรมาช่วยอบรมภคินีรักไม้กางเขนเหล่านี้ในปี    1900  เมื่อท่านมรณภาพในปี 1916 ตามสถิติของมิสซังวัดสามเสนมีคริสตังจำนวน 600 คน
 • คุณพ่อบรัวซาต์ เป็นเจ้าอาวาสในปี 1917-1926 ท่านเห็นว่ามีหญิงสาวมาสมัครเข้ารับการอบรมเป็นภคินีมากขึ้น    สถานท ี่เดิมเริ่มคับแคบ  ท่านจึงสร้าง อาคารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเป็นอาคาร 2 ชั้นนอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านสำหรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอีก 1 หลัง ในปี 1922 ได้ซื้อระฆังสำหรับวัดสามเสน ปี   1923    ทำรั้ว รอบสุสาน   ซ่อมแซมและขยายบ้านพักพระสงฆ์  เนื่องจากคุณพ่อเจ้าวัดสามเสนมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้ว ดังนั้นในปี  1924  พระสังฆราชแปร์รอส จึงได้จัดการให้ภ คินีรักไม้กางเขนพ้นจากการปกครองดูแลของเจ้าอาวาสวัดสามเสน ให้ขึ้นตรงต่อมุขนายกมิสซังและต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่คลองเตย
 •   คุณพ่อตาปี  เป็นเจ้าอาวาสในปี 1926-1967 ปี 1933 ท่านได้ปฏิสังขรณ์วัดเพื่อเตรียมฉลอง 100  ปี  ของกลุ่มคริสตชนสามเสนวันที่ 3 ธันวาคม 1934 ปี   1949  จัดสร้างหอระฆังและนำระฆังที่แขวนไว้ชั่วคราวขึ้นไปไว้บนหอใหม่  ปรับปรุงและขยาย บ้านซิสเตอร์ จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอดซึ่งทำด้วยทองสัมฤทธิ์   มีพิธีเสกพระรูปนี้เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 1949    ท่านต้องดูแลทั้งวัดสามเสนและวัดสาขาซึ่งคริสตังวัดสามเสนอพยพไปอยู่ จึงจำเป็นต้องมีพ่อปลัดมาช่วยงาน คุณพ่อตาปีเป็นพระสงฆ์องค์สุดท้ายของคณะ M.E.P. ที่ปกครองวัดสามเสน
 • เมื่อคุณพ่อตาปีปลดเกษียณแล้ว
 • คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร ซึ่งทำหน้าที่พ่อปลัด(1967-1973) ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยออันนาด๊าร์ค  ไม่เพียงพอกับ จำนวนนักเรียน    ท่านจึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก  4   ชั้น  ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า   อาคารตาปีอนุสรณ์   เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อตาปี  อาคารหลังนี้ทำการเสกวันที่  4 ธันวาคม 1970 โดยคุณพ่อตาป ีและเพื่อให้ชื่อของโรงเรียนถูกต้องตามภาษา  คุณพ่อจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมว่า โรงเรียนยออันนาด๊าร์ก  เป็น โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เมื่อวันที่ 15 มกราคม 1971
 • คุณพ่อลออ  สังขรัตน์ (1974-1976) ได้ขยายการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนขึ้นให้ชื่อว่าโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์คแผนกอนุบาล เมื่อปี 1975
 • คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ (1976-1979)อนาคตพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่) มุ่งเน้นงานด้านอภิบาลสัตบุรุษและการแพ ร่ธรรม
 • คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย (1979-1983) ได้เริ่มรับนักเรียนชาย และย้ายโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์คแผนกมัธยม  มารวมกับแผนกประถม เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนโยนออฟ อาร์ค  และที่สุดคุณพ่อได้เปิดโรงเรียนอาชีวะขึ้นภายในบริเวณเดิมของโรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกมัธยม   ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า   โรงเรียน โยนออฟอาร์คพณิชยการ
 • คุณพ่อศวง ศุระศรางค์ (1983-1989) ได้จัดฉลองครบรอบ 150 ปี ของกลุ่มคริสตชนสามเสนขึ้นในวันฉลองวัดเมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 1984   คุณพ่อ ได้จัดทำหนังสือทวีธาวัชรสมโภชวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ขึ้น พร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอัญเชิญพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาในงานฉลองครั้งนี้ด้วย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จแทนพระองค์มาในงานในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 1984 นอกจากงานสำคัญนี้แล้วเพื่อให้สัตบุรุษมีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คุณพ่อได้ส่งเสริมกิจการเครดิตยูเนียนของวัดให้เจริญก้าวหน้า
 • คุณพ่อชุมภา    คูรัตน์   (1989-1994)   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส     งานที่สำคัญของคุณพ่อได้แก่งานด้านอภิบาล       และปรับปรุงงานบริหารโรงเรียน  ให้มี  ประสิทธิภาพดีขึ้น
 • คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (1994-1998) เป็นเจ้าอาวาส
 • คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ (1999-2004 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
 • คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ( 2005 - 12 พฤษภาคม 2009 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี 2009 ย้ายไปเป็นอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
 • คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย ( 13 พฤษภาคม 2009 - ปัจจุบัน ) ย้ายมาจากวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 • คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ ( 5 พฤษภาคม 2012 -  ปัจจุบัน ) ย้ายจากวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนัก บุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

updateข้อมูลล่าสุด วันที่  23 เมษายน 2012

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม